Informácie o nás

    MŠ na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou v súlade s vyhláškou 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Súčasťou takto realizovanej predškolskej prípravy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

    Materská škola má v súčasnosti 6 tried. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 - 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Koncepcia predškolskej výchovy zdôrazňuje požiadavky a metódy aktivizujúce dieťa, posilňujúce jeho iniciatívu, úsilie, túžbu po poznaní a činnosti. Do práce sa včleňuje vhodná motivácia, pri ktorej sa využíva vzor dospelých a vrstovníkov.U detí nastáva rozvoj vedomostí a poznávacích schopností. Dieťa získava prvé skúsenosti o živote, práci ľudí, učí sa aktívne vnímať okolitý svet a samostatne plní jednoduché pracovné úlohy. Získava schopnosť využívať jednoduché analýzy, porovnávania a zovšeobecňovania. 
  Základným pedagogickým dokumentom je ŠVP a Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materskej škole.

Prevádzka materskej školy v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

 

Zriaďovateľom MŠ Kukučínova ulica 103  je          

    Mesto Vranov nad Topľou 

    Mestský úrad
    Dr. C. Daxnera 87/1
 

Naša MŠ

    Materskú školu tvorí šesť navzájom poprepájaných pavilónov.       V štyroch pavilónoch sa nachádzajú triedy, v jednom je telocvičňa a jedna trieda a v jednom pavilóne sa nachádza hospodárska časť. Materská škola disponuje telocvičňou s veľmi dobrým vybavením.

    Exteriér materskej školy tvorí rozľahlý školský dvor s pieskoviskami, lavičkami, preliezačkami, pružinovou hojdačkou, kolotočom a detským mini ihriskom, ktoré tvorí preliezacia stena, šmýkačka a hojdačka. Školský dvor slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem; pobytu vonku, edukačných aktivít a pohybových a relaxačných cvičení.

História 

    Budova materskej školy na Kukučínovej ulici bola daná do prevádzky v roku 1968. Pavilóny boli postavené účelovo pre potreby materskej školy a jaslí. V roku 1978 bol dostavaný ešte jeden pavilón pre materskú školu.