Výtvarný krúžok

Zameranie

    Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností. Každé dieťa bude mať možnosť vyskúšať si prácu rôznymi výtvarnými technikami, oboznámia sa s tradičnými, ale i novými výtvarnými technikami. Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou, počas ktorej deti zažijú mnoho tvorivej zábavy.

Ciele

  • Podporovať a rozvíjať vzťah dieťaťa k učeniu hrou.
  • Osvojovať si skutočnosť, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, zručnosti a návyky.
  • Poznávať tradičné i netradičné výtvarné materiály a techniky.
  • Dokázať vyjadriť svoje pocity kresbou, maľbou a inou výtvarnou technikou.
  • Sústrediť sa primerane dlhý čas na zámerne riadenú činnosť.
  • Rozvíjať pracovné návyky a zručnosti zdokonaľovaním senzomotorickej kontroly hrubej a jemnej motoriky.
  • Vytvárať priaznivé predpoklady pre rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky.

Čas a trvanie

    Skupina nadaných detí s max. počtom 12 sa stretáva 2x mesačne počas celého školského roka v trvaní 60 minút.