Športový krúžok

Zameranie

    Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách (basketbal, volejbal, futbal) a v atletike (beh, skok). Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, i rozvoj kognitívnych poznatkov.

Ciele

  • Presadzovať prvky športových hier a osvojovať si základy budúcich športových hier.
  • Podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený zdravý životný štýl.
  • Zvlánuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.
  • Ovládať základné lokomočné pohyby.
  • Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných.
  • Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám.
  • Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, podávať, gúľať, pohadzovať, kopať, driblovať).

Čas a trvanie

    Skupina detí s max. počtom 12 sa stretáva 2x mesačne počas celého školského roka v trvaní 30 minút.